Ogranak u Padini

P1010008 P1010007
Istorijat:
Istorija biblioteke u Padini usko je povezana sa društveno-plitičkim prilikama i razvojem samog sela. Prvi podaci o organizovanom čitanju knjiga sežu u drugu polovinu 19. veka i vezuju se za ime učitelja i narodnog buditelja Alberta Martiša, koji je osnovao prvo Čitalačko društvo 1880.g. Društvo je brojilo 57 članova, broj se uskoro povećao na 70. U fondu se nalazilo 115 svezaka. U okviru društva aktivno je radio i novoosnovani hor. Rad društva je bio intenzivniji u toku zimskog perioda, kada su se …

P1010006 P1010009

…organizovala predavanja sa različitim temama. 1923.godine Aleksandar Erdeljan, notar, legalizuje rad društva. 1931.godine Dr Jozef Holubek, poreklom iz Padine, poklonio je društvu novoizgrađenu kuću u središtu sela, da bi se u njoj formirala biblioteka i imala svoje prostorije. Takođe su se u ovoj kući organizovli kulturni programi i predavanja.

Posle drugog svetskog rata rad biblioteke se odvijao u sastavu kulturno-prosvetnog rada različitih udruženja, ali nije bio stalan. Tek od 1960.godine, sa osnivanjem ustanove Doma kulture u Padini biblioteka počinje da radi u kontinuitetu. 1976.godine se otvara stalno radno mesto knjižničara u biblioteci. Prostorija biblioteke se nalazila u zgradi Mesne zajednice, kasnije je preseljena u prostorije Vatrogasnog doma. U to vreme u fondu se nalazilo 1300 knjiga na srpskom jeziku i 400 knjiga na slovačkom jeziku a bilo je upisano 160 članova. Broj novoprinovljenih publikacija u tom periodu raste a biblioteka dobija nove članove. Biblioteka je nosila ime Narodna biblioteka i čitaonica Albert Martiš – Padina.
Sa otvaranjem nove zgrade Doma kulture Mihal Babinka u Padini 1982.godine biblioteka dobija novi prostor za svoj rad.

Danas:
Biblioteka u Padini se 1998.godine uključila u Opštinsku biblioteku Kovačica i postala njen ogranak. Uključivanjem u Opštinsku biblioteku Kovačica, korisnici ogranka u Padini dobili su mogućnost korišćenja knjižnog fonda svih biblioteka u opštini Kovačica na svim jezicima naroda i nacionalnih manjina u multietničkoj sredini.
U radu ogranka počeli su se primenjivati međunarodni standardi i propisi u uređivanju fondova. Takođe je počelo kontinuirano profesionalno i stručno usavršavanje zaposlenih u ogranku.
Fond se svake godine obogaćuje novim naslovima, kako iz domaće tako i svetske književnosti na slovačkom i srpskom jeziku. Pažnja se poklanja na izbor knjiga iz naučnih oblasti, beletristike za odrasle i posebno književnosti za decu. U svom radu ogranak se prilagođava novim trendovima i pokušava da pruži što kvalitetnije usluge i informacije u klasičnoj i elektronskoj formi svojim korisnicima.
U fondu se nalazi sledeća bibliotečka građa: od 16 133 bibliotečke jedinice 13 921 su monografske publikacije (knjige), 2 015 su serijske publikacije (časopisi, od toga 30 naslova na slovačkom i 5 naslova na srpskom jeziku), 197 DVD i CD.
Biblioteka ima 651. člana. Najviše je učenika osnovne i srednjih škola, studenata, zaposlenih, penzionera, ostalih, a u zadnje vreme sve je više žena, domaćica koje se učlanjuju u biblioteku.
Posebno se u biblioteci vodi Zavičajna zbirka, u kojoj se nalazi bibliotečka građa koja sadrži izdanja autora iz Padine, različite informativne publikacije, u kojima se nalaze različiti podaci o Padini, njenoj istoriji, društvenom i privrednom životu u prošlosti i danas, kao i o zaslužnim ličnostima koje su doprinele razvoju Padine u različitim oblastima života.
Biblioteka kao deo svog rada organizuje kolektivne posete dece, učenika i odraslih, programe, prezentacije publikacija, izložbe, radionice, tribine, manifestacije kao što su: Babinkovi književni susreti, Jesenji susreti u biblioteci, Noć muzeja, Letnje kreativne radionice za decu, Božićne i Uskršnje radionice za mlade sa posebnim potrebama, književne susrete itd. U okviru ogranka radi Literarna sekcija u kojoj je aktivno više od 20 autora iz Padine. Ogranak u Padini ima oko 50 saradnika, koji aktivno učestvuju u organizaciji različitih aktivnosti i programa.
Ogranak u Padini i pored toga, što funkcioniše u veoma maloj i neadekvatnoj prostoriji u zgradi Doma kulture Mihal Babinka, svojim radom i pruženim uslugama, nastoji da postane pravi kulturni i informacioni centar za svoje sugrađane.

Obecná knižnica Kovačica oddelenie v Padine

Dejiny:
Dejiny knihovníctva v Padine tesne sú späté so spoločensko-poltickým rozvojom krajiny a dediny. Prvé údaje o organizovanom čítaní kníh siahajú do druhej polovice 19. storočia a späté sú z menom učiteľa a národného buditeľa Alberta Martiša, ktorý bol zakladateľom prvého Čítacého spolku. Roku 1923 Aleksander Erdeljan legalizoval Čítací spolok . V tom periode spolok mal 57 členov, neskoršie 70. Knižnica mala 115 publikácií vo fonde. V rámci spolku pôsobil aj spevokol. Práca spolku bola bola intenzívnejšia v zimnom období keď sa organizovali rozličné prednášky. Roku 1931 padinský rodák
Dr Jozef Holúbek daroval spolku novovybudovaný dom v strede osady za účel práce knižnice a rozlišné prednášky a programy. Predsa práca spolku nebola stála.
Po druhej svetovej vojne činnosť knižnice prebiehala v rámci kultúrno-osvetovej činnosti spolkov. 1960. Roku založený je Dom kultúry a knižnica sa stáva jeho časťou, ale kontinuita a činnosť knižnice začína 1976 roku schválením pracovného miesta knihovníka. Knižnica bola umiestnená v budove Miestného spoločenstva. Vo fonde vlastnila 1300 kníh v srbskom a 400 kníh v slovenskom jazyku a mala zapísaných 160 členov. Počet publikácií vzrastá a pribúdajú aj nový členovia. Knižnica aktívne účinkuje v práci odbočiek Domu kultúry: literárnej, recitačnej, divadelnej. Do 1982 roku knižnica nosila meno Ľudová knižnica a čítareň Albert Martiš – Padina.
V roku 1982 sa otvorila nová budova Domu kultúry Michala Babinku v Padine a knižnica získala nový priestor pre svoju činnosť.
Dnes:
Knižnica v Padine sa 1998. roku zapojila do Obecnej knižnici Kovačica a stala sa jej oddelením. Pripojením do Obecnej knižnice Kovačica členovia oddelenia v Padine získali možnosť používať knižný fond všetkých knižníc obce Kovačica vo všetkých jazykoch národov a národnostných menšín v multinacionálnom prostredí.
V práce knižnice sa začali a kontinuuvane uplatňujú medzinárodné štandardy a predpisi v riadení knižných fondov a profesionálne a odborné vzdelávanie zamestnancov.
Knižný fond sa každoročne obohacuje novými výtlačkami domácich a svetových autorov v slovenskom a srbskom jazyku. Dôraz sa kladie na výber kníh z vedeckých oblastí, beletrie pre dospelých a literatúry pre deti. Vo svojej práce knižnica sa prispôsobuje novým trendom a snaží sa zrýchliť a zaobstarať informácie pre používateľov v klasickej a elektronickej forme.
Vo fonde sa nachádza 16 133 jednotiek knižného materiálu. Z toho 13 921 sú knihy, 2 015 sú časopisi a to 30 titul v slovenskom a 5 titul v srbskom jazyku, a 197 DVD a CD.
Knižnica má 651 člena. Najviac je tu žiakov, stredoškolákov, potom študentov, zamestnaných, penzistov a posledné roky všetko viac sa začleňujú aj ženy v domácnosti.
Osobitne sa vedie Krajanská zbierka v ktorej sa zbierajú a uchovávajú výtlačky Padinčanov, zápisy o Padine, rôzne informačné výtlačky, ktoré obsahujú údaje o Padine, dejinách, spoločenskom a hospodárskom živote v minulosti a dnes, o významných osobnostiach, ktoré prispeli v rozličných oblastiach života k rozvoju Padiny.
Knižnica ako časť svojej činnosti organizuje kolektívne návštevi detí, žiakov a dospelých, programi prezentície publikácií, vástavy, dielne, tribúny, manifestácie ako čo sú: Babinkove literárne stretnutia, Jesenné stretnutia v knižnici, Noc muzeí, Letné tvorivé dielne pre deti, Vianočné a Veľkonočné dielne pre mladých z osobitnými potrebmi, literárne večierky atď. Pri oddelení pôsobí Literárna odbočka v ktorej je aktívne zapojené viac ako 20 literátov z Padiny. Knižnica má okolo 50 spolupracovníkov, ktorý sa aktívne zapájajú do organizácii a účinkovania v programoch knižnice.
Oddelenie v Padine aj napriek tomu, že má veľmi malý a neadekvatný priestor v budove Domu kultúry Michala Babinku, svojou prácou sa snaží stáť sa opravdivým kultúrnym a informačným strediskom pre svojich spoluobčanov.

Vaša kuća knjiga