MONOGRAFIJE

knjiga+Slobodan+Stevanovski
Bibliografija Slobodan Stevanovski

Mr Slobodan Stevanovski
NAIVNI SLIKARI KOVAČICE I PADINE
u zavičajnom fondu Opštinske biblioteke Kovačica : bibliografija
1959-2003.

Dušan Genc: Ne znam kako da počnem…

Nikola Todorov: Plodovi srca

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Biblioteke Matice srpske, Novi Sad

373.54(=162.4)(497.113 Kovačica)“1969/2019″

    SLOVENSKÉ gymnázium / [redakcija Jan Hrťan … [et al.]]. – Kovačica : Gymnázium Mihajlo Pupin : Obecná knižnica Kovačica, 2019 (Padina : Širka print). – 209 str. : ilustr. ; 26 cm

Uvodni tekst uporedo na srp., slovač. i engl. jeziku. – Tiraž 500.

ISBN 978-86-901574-0-2 (OBK)

a) Gimnazija „Mihajlo Pupin“ — Kovačica — 1969-2019

COBISS.SR-ID 331000327

Starinski recepti

Jasmina Isajlov: Joca

Vaša kuća knjiga