O LJUBAVI – LITERARNO MUZIČKI SUSRET U PADINI

U nedelju 23. maja 2021. u svečanoj sali Mesne zajednice u Padini  održan je program pod nazivom O ljubavi – literarno-muzički susret. Organizatori programa su bili Udruženje žena u Padini  i Opštinska biblioteka Kovačica, ogranak u Padini.

Ogranak u Padini i Udruženje žena  imaju uspešnu dugogodišnju saradnju, a jedan deo te saradnje se već više od deset godina odnosi na pripremanje takmičarki za učešće na takmičenju žena u govorenju poezije i proze, koji svake godine organizuje Asocijacija slovačkih udruženja žena Vojvodine. Pošto je 2020. godine, a takođe i ove godine zbog poznate epidemiološke situacije ovo takmičenje otkazano, biblioteka u Padini i članice Udruženja žena odlučile su da ipak na neki način održe tradiciju ovih takmičenja prigodnim revijalnim programom na kome su se u nedelju predstavile žene koje su učestvovale na prethodnim takmičenjima i postizale izuzetne rezultate.

   U izuzetnoj atmosferi čitana je poezija autorki iz Padine Elenke Đuriš i Zuzane Kovač. Takođe su bile zastupljene pesme slovačkih i svetskih pesnika čiji je motiv ljubav. Publika je imala priliku da čuje pesme Vesne Parun, Irene Vrkljan prevedene na slovački jezik, koje je u svojoj knjizi Pesnički prevodi preveo pesnik  Jan Labath, kao i pesme Mihala Babinke, Maše Haljamove, Žaka Prevera. Čitale su ih recitatorke: Marija Galas, Ana Sljivka, Jana Galas i Ivana Čapo-Povolni.

   Pošto je poezija, ljubavna lirika neraskidivo povezana sa muzikom, prelepe stihove o ljubavi pratili su zvuci flaute i harmonike u izvođenju Tijane Njemoga i Vladimira Halaja.

   Prelepo veče završeno je zajedničkom fotografijom učesnika i gostiju kao i nadom svih prisutnih da će sledeća godina biti ponovo takmičarska.

O LÁSKE – LITERÁRNO HUDOBNÉ STRETNUTIA

V nedeľu 23. mája 2021 v Sviatočnej sieni Miestného spoločenstva v Padine o 18 h. konal sa program pod názvom O láske – literárno-hudobné strtnutie. O organizáciu sa podielali Spolok žien Padina a Obecná knižnica Kovačica oddelenie v Padine.

   Obecná knižnica Kovačica oddelenie v Padine a Spolok žien Padina majú dlhú a úspešnú spoluprácu a jedna časť spolupráce sa už viac ako desť rokov vzťahuje aj na prípravu účastníčiek na Súťaž žien v prednese poézie a prózy, ktorú každoročne organizuje Asociácia slovenských spolkov žien vo Vojvodine. Poneváč v 2020. roku a v prebiehajúcom roku táto súťaž bola odročená z už známych pandemických dôvodov, knižnica a členky Spolku žien sa rozhodli na nejaký spôsob zachovať tradíciu tejto súťaže priliehavým revuálnim programom v ktorom sa v nedeľu zúčastnili žený ktoré v minulých rokoch brali účasť na súťaženiach a mali pozoruhodné výsledky.

   V krásnom májovom podvečerí čítaná je poézia autoriek z Padiny Elenke Ďurišovej a Zuzane Kováčovej. Taktiež odzneli básne slovenských a svetovýych poetiek a poetov, ktorých je motív láska. Obecenstvo malo príležitosť počuť básne Vesne Parunovej a Irene Vrkljanovej preložené do slovenského jazyka, ktoré v svojej knihy Básnické preklady previedol básnik Jána Labáth, ako i básne Michala Babinku, Máše Haľamovej, Jacquesa Préverta. Predniesli ich recitátorky: Mária Galasová, Anna Slivková, Jana Galasová a Ivana Čapová-Povolná.

   Poneváč je poézia, ľúbostná lyrika tesne spätá z hudbou, prekrásne verše o láske sprevádzali zvuky flauty a akordeónu Tijane Nemogovej a Vladimíra Halaja.

   Na záver stretnutia účastníci programu a obecenstvo sa spoločne fotografovali z nádejou, že nasledovný rok bude znovu súťažiaci.