40. Babinkovi literarni susreti 2015

Manifestacija „Pesme svuda okolo, a stih samo u meni“ – 40. Babinkovi literarni susreti 2015
  P9050013   P9050042
U sklopu manifestacije koju je organizovao ogranak u Padini održana je radionica i literarni program.
U utorak 25. avgusta, tradicionalno, na dan rođenja pesnika, pisca, učitelja, novinara, prevodioca, dramskog i književnog kritičara Mihala Babinke rođenog u Padini, održana je u biblioteci radionica za decu pod nazivom Pesnikovi leptiri, leptirići… i još svašta… Na radionici su čitane Babinkove pesme za decu sa motivima leptira, koji je često koristio uz njegov poseban stil i igru reči uz humor koji nalazimo u poenti pesmice. Deca su posle od raznobojnog papira pravila leptire i pisala na njih nazive njegovih pesama i knjiga za decu. Na kraju su leptiri poleteli i ukrasili dečje odeljenje biblioteke.

U subotu 5.septembra u Izložbenoj sali Doma kulture Mihal Babinka održani su 40. Babinkovi literarni susreti. Susreti su prvi put organizovani 1975.godine u čast preminulog pesnika Mihala Babinke rođenog u Padini. Jubilarni četrdeseti susreti imali su posebno svečan karakter uz mnogobrojne uvažene goste: pisce, pesnike, slikare, lingviste, literarne i likovne kritičare, novinare iz Vojvodine. Susrete je otvorila predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Srbiji Anna Tomanova Makanova. U prvom delu susreta direktor Slovačkog izdavačkog centra iz Bačkog Petrovca, Vladimir Valentik svečano je uručio autorski primerak knjige Razgovori autorki Zuzani Čižikovoj. Biblioteci u Kovačici i Padini direktor Muzeja vojvođanskih Slovaka u Bačkom Petrovcu Pavel Čanji uručio je plakate koje je povodom 200 godina od rođenja Ljudevita Štura izdao ovaj Muzej i SVC.
Program je nastavljen razgovorom i malom konferencijom na temu novekoncepcije Babinkovih susreta. U drugom delu uvaženi gosti pisci čitali su svoje radove a za kraj je biblioteka pripremila mali recital Babinkove poezije za decu i odrasle. Novina je bio mini koncert klasične muzike na motive Babinkove lirike. Autori i izvođači muzike su bili Janko Tomek i Dominika Hučka iz Padine koji su studenti Muzičkih kademija u Bratislavi i Beču.
Program su pomogli Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine u Srbiji, Opština Kovačica, Opštinska biblioteka Kovačica, Mesna zajednica Padina, Dom kulture Mihal Babinka Padina, o.š. M. Tito Padina, Udruženje žena Padina.

Obecná knižnica Kovačica
oddelenie v Padine

Manifestácia Pieseň všade okolo a báseň len v nás – 40. Babinkove literárne stretnutia 2015
V rámci manifestácie ktorú pripravilo oddelenie v Padine prebiehala dielňa a literárni program.
V utorok 25. Augusta 2015, tradične, na deň narodenia básnika, spisovateľa, učiteľa, novinára, prekladateľa, divadelného a literárného kritika Michala Babinku, narodeného v Padine, prebiehala dielňa pre deti pod názvom Básnikove motýle, motýliky…a ešte kadečo…Na dielni sa čítali básne pre deti na motýv motýľa, ktorý často stretávame v jeho tvorbe pre deti. Taktiež je tu voľný „babinkovský“ verš a humor ako poenta básne. Druhá časť dielne venovaná bola vypracovávani motýľov z farebného papieru a vypisovanie titúl kníh a názov básni pre deti. Na konci motýle skrášlili detské oddelenie padinskej knižnici.

V sobotu 5. septembra vo Výstavnej sieni Domu kultúry Michala Babinku prebiehali 40. Babinkove literárne stretnutia. Stretnutia sa prvý krát organizovali 1975. roku na počesť padinského rodáka, básnika Michala Babinku. Jubilejné stretnutia mali sviatočný charakter a navštívili ich početný ctený hostia: spisovatelia, básnici, maliari, jazykovedci, literárny a výtvarní kritici, novinári z Vojvodiny. Stretnutia sviatočne otvorila predsedníčka Národnostej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Anna Tomanová Makanová.
V prvej časti programu riaditeľ Slovenského vydavateľskího centra z Báčského Petrovca, Vladimír Valentík sviatočne odovzdal autorský výtlačok knihy Rozhovory Zuzany Čížikovej. Knižniciam v Kovačici a Padine riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci, Pavel Čáni odovzdal plagáty ktoré z príležitosti 200 rokov od narodenia Ľudevíta Štúra vydal múzeum a SVC.
Program pokračoval rozhovorámi a krátkou konferenciou na tému novej koncepcie Babinkových stretnutí. V druhej časti vážený hostia spisovatelia prezentovali svoju tvorbu a na záver knižnica pripravila recitál Babinkovej poézii pre deti a dospelých. Novinkou bol mini koncert klasickej hudby na motívy Babinkových básní. Autori , ktorý zároveň aj interpretovali svoje diela boli Janko Tomek a Dominika Hučková z Padiny, študenty Hudobných akademií v Bratislave a vo Viedni.
Program pomohli Pokrajinový sekretariát pre kultúru a informovanie, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Obec Kovačica, Obecná knižnica Kovačica, Miestne spoločenstvo Padina, Dom kultúry Michala Babinku v padine, Z.š. m. Tita v Padine, Spolok žien Padina.