MONOGRAFIJE

knjiga+Slobodan+Stevanovski
Bibliografija Slobodan Stevanovski

Mr Slobodan Stevanovski
NAIVNI SLIKARI KOVAČICE I PADINE
u zavičajnom fondu Opštinske biblioteke Kovačica : bibliografija
1959-2003.

STEVANOVSKI, Slobodan
Naivni slikari Kovačice i Padine u zavičajnom fondu Opštinske biblioteke Kovačica : bibliografija : 1959-2003. / Slobodan Stevanovski. – Kovačica : Opštinska biblioteka, 2004 (Pančevo : Grafos internacional, [2005]). – 276 str.,[24] str. s reprodukcijama : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 500. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Registri. – Abstract. – Bibliografija: str. 269-274.

ISBN 86-906587-0-X (broš.)
016:75.031.4(=162.4)(497.113)“1959/2003″
016:929(=162.4)(497.113)“1959/2003″

COBISS.SR-ID 119516940