Po ravnom banatu – Sveta D. Milovanović, 1935.

Originalna verzija
Pretraživa verzija – ćirilica

Svetomir – Sveta Milovanović (1900 – 1985) bio je učitelj, školski inspektor u Kovačici i dopisnik lista Politika. Njegova knjiga Po ravnom Banatu iz 1935. godine prikaz je razvoja školstva u bivšem

Pretraživa verzija - latinica
Pretraživa verzija – latinica

kovačičkom srezu ali i istorije sreza. Posebna vrednost knjige je što, pored ostalog, obrađuje period Vojne granice i događaje iz 1848. godine. Ovde ćemo ponuditi knjigu u dve digitalne varijante: u originalnom obliku i u softverski obrađenoj verziji koja ima mogućnost pretraživanja. Napominjemo da obrađena verzija ima ponekih slovnih grešaka uzrokovanih softverskom nesavršenošću.